Sửa chữa ACER D257 có nguồn hình

Sửa chữa ACER D257 có nguồn hình

Moden: Acer ACER D257

Moden mainboar: DAOZE6MB6EO REV: E

Tình trạng: Có nguồn không hình

Kích nguồn dòng ăn 0.361. không có bước nhảy

Kiểm tra phát hiện mất điện áp HWPG_1.5V, đến từ chip PU1 tại chân 13

Tiến hành kiểm tra điều kiện IC thấy điều kiện bình thường.

 

Tiến hành thay thế IC khác

Kết quả thật bất ngờ dòng đã tăng lên

Dòng đã nhíp bà tiến hành cắm màn hình, kết quả thật bất ngờ máy đã lên hình

Add your comment